POLITYKA PRYWATNOŚCI


Informujemy, że Firma PQ sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji jej zadań. W szczególności przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umów, prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej i innej związanej z działalnością Firmy.

INFORMACJE OGÓLNE

dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez PQ sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PQ sp. z o.o., Naprawa 598, 34-240 Jordanów (zwana dalej „Firmą”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usług, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb użytkowników, jak również prowadzenie marketingu i promocji usług Administratora.
  2. w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić usług, a Państwo nie moglibyście z nich korzystać.
  3. po wyrażeniu odrębnej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 3. Firma zbiera dane wyłącznie w zakresie potrzebnym do zrealizowania założonego, szczegółowego celu.
 4. Firma stosuje odpowiednie zabezpieczenia i procedury tak, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.
 5. Dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie zakres i okres przechowywania danych będzie regulowany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Zebrane dane są przetwarzane wyłącznie przez Firmę oraz podmioty i osoby działające w imieniu i na rzecz Firmy. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Państwa dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).
 9. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Jednak ich brak może uniemożliwić nam realizację celów, dla których powierzane są nam dane. W przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy przesłankę do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 10. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Firmą. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pomocą strony www.pq.net.pl

Przetwarzamy tylko te dane, które pozostawione są na naszej stronie internetowej. Może to przyjąć następujące formy:

 1. Pliki typu cookies i LocalStorage:
  1. Pliki cookies i LocalStorage to dane informatyczne, w szczególności są to pliki tekstowe. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie i in.) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne ich blokowanie.
  4. Strona internetowa Firmy może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
  5. Firma wykorzystuje zebrane informacje przy pomocy plików cookies tylko w celach analitycznych i statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej, które zakładki najczęściej odwiedzają, co bezpośrednio przekłada się też na dalsze usprawnianie i rozwijanie naszego serwisu internetowego.