POLITYKA PRYWATNOŚCI


Informujemy, że Firma PQ sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji jej zadań. W szczególności przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umów, prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej i innej związanej z działalnością Firmy. Poniżej przedstawiamy informacje dot. przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach.

I. Informacja dla klientów, kontrahentów, osób wyznaczonych do kontaktu, osób kontaktujących się przez skrzynkę e-mail

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PQ sp. z o.o., Naprawa 598, 34-240 Jordanów.
 2. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszymi głównymi celami są:
  • realizacja umów,
  • zapewnienie kontaktu, w tym przy użyciu skrzynek e-mail,
  • przetwarzanie danych osób wyznaczonych do kontaktu,
  • administrowania danymi w ramach skrzynki email,
  • zapewnienie bezpieczeństwa usługi (w tym również w celu przeciwdziałania względem działań osób nieuprawnionych,
  • zabezpieczenia własnych praw.
 3. Dodatkowo dane przetwarzamy w celu wystawienie faktury i wykonywania innych czynności rachunkowo – księgowych.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej firmie danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO1. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, którymi są cele wskazane w pkt 2. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności przetwarzania. Od takiej form przetwarzania danych przysługuje Państwu sprzeciw.
 5. Wystawienie faktury i wykonywanie innych czynności rachunkowo–księgowych może spowodować konieczność podania danych niezbędnych dla nas do realizacji obowiązku prawnego na nas spoczywającego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 2 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz działów XI i XII Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podanie tych danych jest obowiązkiem ustawowym. Ich przetwarzanie powierzyliśmy firmie Biuro Rachunkowe "Il Vento" Daria Ziętara.
 6. Jeśli zdarzy się, że stroną umowy będzie osoba, której przetwarzane dane dotyczą wtedy podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit b, a podanie takich danych będzie obowiązkiem umownym.
 7. Dane będą przechowywane na serwerach dostarczonych przez podmiot przetwarzający - firmę cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 8. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Zebrane dane będziemy przetwarzać przez 5 lat.
 10. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 12. Wszelkie decyzje w naszej Firmie podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Również w ten sposób nie oceniamy osób.

II. W związku z prowadzeniem skrzynki e-mailowej pod adresem iod@pq.net.pl, jako punktu kontaktowego IOD informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PQ sp. z o.o., Naprawa 598, 34-240 Jordanów,
 2. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem jest realizacja zadań IOD, w szczególności pełnienie zadań punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane przez współpracujących z nami Administratorów, jak również dla Organu Nadzorczego.
 3. Dodatkowo dane przetwarzamy w celu:
  • administrowania danymi w skrzynce,
  • zapewnienia bezpieczeństwa usługi (w tym w celu również przeciwdziałania względem działań osób nieuprawnionych),
  • zabezpieczenia naszych praw, w tym w związku z ewentualnymi postępowaniami i kontrolami prowadzonymi przez Organ Nadzorczy, a także przed Sądami.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej firmie danymi zezwalają nam przepisy prawa, którymi są art. 6 ust. 1 lit c. RODO1 (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 38 ust. 4 i art. 39 ust. 1 lit. e RODO. Dodatkowo Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, którymi są cele wskazane w pkt 3 informacji.
 5. Od form przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f przysługuje Państwu sprzeciw.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane będą przechowywane na serwerach dostarczonych przez podmiot przetwarzający - firmę cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 7. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Zebrane dane będziemy przetwarzać na poczcie e-mail przez okres 5 lat.
 9. Nie planujemy przetwarzania danych poza platformą skrzynką e-mail, jednak może się tak zdarzyć, jeśli będzie do wynikało z potrzeb i naszych obowiązków lub prawnie uzasadnionych interesów.
 10. W skrzynce e-mail planujemy jedynie przetwarzać minimalny zakres Państwa danych niezbędnych do realizacji zadania. Niemniej jednak to Państwo decydują jakie dane nam prześlą. Prosimy, aby stanowiły one niezbędne minimum do realizacji zadania. Jeśli ten zakres będzie zbyt mały zwrócimy się z prośbą o uzupełnienie danych. Niektóre sprawy mogą zostać załatwione w sposób anonimowy, nie mniej jednak żądania i sprawy dotyczące realizacji Państwa praw będą wymagały od Państwa podania minimum danych pozwalających na identyfikację. Jeśli zaistnieje wymóg podania danych będzie on obowiązkiem ustawowym niezbędnym do realizacji ciążących na nas obowiązków.
 11. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 13. Wszelkie decyzje w naszej Firmie podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Również w ten sposób nie oceniamy osób.

III. W związku z prowadzeniem spotkań przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PQ sp. z o.o., Naprawa 598, 34-240 Jordanów.
 2. Planowany (możliwy) zakres przetwarzania danych:
  1. Dane osobowe niezbędne do świadczenia Usługi:
   • imię;
   • adres email;
   • dane przetwarzane automatycznie w toku korzystania z Usługi (dane o korzystaniu z Usługi, dane przetwarzane przy użyciu plików cookies, dane przetwarzane przy użyciu plików nawigacji witryn internetowych, dane o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej, dane IP urządzenia).
  2. Usługa daje możliwość przetwarzania również innych informacji, a w szczególności:
   • nazwisko;
   • pseudonim;
   • wizerunek osoby utrwalony na zdjęciu profilowym;
   • numeru telefonu służbowego, telefonu prywatnego;
   • adres kontaktowy;
   • adres url strony www, poprzez którą Kontakt przekazał nam swoje dane;
   • adres strony, z której Kontakt został przekierowany;
   • płeć, wiek, data urodzin;
   • miejsce pracy;
   • dodatkowe informacje o Kontakcie, Uczestniku, Prezenterze, oraz innych informacji na podstawie pól zdefiniowanych przez nas;
   • dodatkowe informacje zebranych przez nas podczas webinarów (imię, nazwisko, pseudonim, IP uczestników webinarów, dane o uczestnictwie w webinarze, informacje przekazane przez uczestników webinarów).
 3. Dane osób, których będziemy przetwarzać:
  • Pracownicy PQ sp. z o.o.,
  • Uczestnicy,
  • Prezenterzy,
  • Osoby zgłaszające uczestników.
 4. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem jest realizacja spotkań, szkoleń, konferencji, narad online, webinarów, promocji naszej działalności przy wykorzystaniu ClickMeeting.
 5. Dodatkowo dane będziemy przetwarzali w celu:
  1. zapewnienia komunikacji z uczestnikami,
  2. administrowania kontaktami w aplikacji,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa usługi (w tym w celu przeciwdziałania względem działań osób nieuprawnionych do udziału w spotkaniu poprzez analizę lokalizacji uczestnika),
  4. zabezpieczenia naszych praw, w tym związku z udostępnianiem materiałów przy wykorzystaniu aplikacji,
  5. sporządzania raportów,
  6. wystawiania zaświadczeń.
 6. Na posługiwanie się przekazanymi naszej firmie danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO1. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, którymi są cele wskazane w pkt 4 i 5 informacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
 7. Na posługiwanie się przekazanymi naszej firmie danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO1. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, którymi są cele wskazane w pkt 4 i 5 informacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
 8. Od takiej form przetwarzania danych (interes administratora) przysługuje Państwu sprzeciw.
 9. Dane dobrowolne (wymienione w pkt. 2 ppkt. b), co do których Państwo sami podejmiecie decyzję, czy je podawać (wynikające z edycji profilu, w tym wizerunek), będziemy przetwarzać za Państwa zgodą art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 10. Wystawienie faktury i wykonywanie innych czynności rachunkowo–księgowych może spowodować konieczność podania danych niezbędnych dla nas do realizacji obowiązku prawnego na nas spoczywającego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie tych danych jest obowiązkiem ustawowym i spowoduje również konieczność ich przetwarzania poza programem.
 11. Poza programem możemy również przetwarzać dane w celu wystawienia zaświadczenia ze szkolenia.
 12. Podpisaliśmy umowę powierzenia z ClickMeeting, ul. Arkońska 6, bud. A4, 80-387 Gdańsk, który jest dostawcą produktu informatycznego ClickMeeting wybranego do realizacji naszych usług i wspierania działań w celu realizacji umów zawartych z naszymi klientami. Wybór narzędzia nie daje możliwości rezygnacji z pewnych funkcjonalności, a ich używanie uwzględniliśmy analizując ryzyko przetwarzania (np. dane o lokalizacji uczestnika).
 13. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego pod adresem: https://clickmeeting.com/pl/legal, a także o zasadach przetwarzania danych https://knowledge.clickmeeting.com/pl/privacy-security/.
 14. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Również zgodnie z oświadczeniem nie robi tego ClickMeeting.
 15. Click Meeting przekazuje dane do dalszego przetwarzania do swoich partnerów w Polsce i krajach EOG. Aktualny wykaz tych podmiotów pod adresem:
  https://knowledge.clickmeeting.com/uploads/2020/06/2020.09.Lista_podwykonawc%C3%B3w.pdf.
 16. Zebrane dane będziemy przetwarzać tylko w aplikacji ClickMeeting, przez okres realizacji projektu. Po jego zakończeniu (do 6 miesięcy od zakończenia danego wydarzenia) zostaną one usunięte. Poza aplikacją będziemy przetwarzać dane w celu wystawienia faktury lub wystawienia certyfikatu, jeśli będzie taka konieczność, a dane te będziemy przetwarzać również do 6 lat.
 17. Nie planujemy zapisywania spotkań online. Mają Państwo prawo wyłączyć formę wideo transmisji (i pozostawić tylko komunikację w formie audio). Jeśli będziemy wydarzenie nagrywać, poinformujemy Państwa o tym, jak również o tym w jakiej formie nastąpi nagranie (np. tylko prezentacja, prelegent).
 18. Przekazanie nam innych Państwa danych poprzez edycję profilu (w tym dodanie wizerunku profilowego) jest w pełni dobrowolne i wiąże się z jednoczesną zgodą domniemaną na przetwarzanie przez nas tych danych. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody, ale przypominamy, że w takim przypadku możecie usunąć Państwo sami dane z profilu.
 19. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Dobrowolne jest również podanie danych, które będziemy przetwarzać w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, o których mowa w pkt. 4 i 5 informacji. Jednak ich nie podanie może wiązać się z brakiem możliwości uczestnictwa w spotkaniu przy użyciu ClickMeeting (nie dotyczy wizerunku).
 20. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych.
 21. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 22. Wszelkie decyzje w naszej Firmie podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Nie oceniamy osób.
 23. Nie planujemy rozpowszechniać wizerunków uczestników webinarów i spotkań zarejestrowanych. Gdyby tak miało się stać będziemy pytać Państwa o zgodę, a w razie jej nieudzielenia prosić o wyłączenie kamerek lub opuszczenie wydarzenia.
 24. Prelegenci będą informowani, czy spotkanie jest nagrywane. Brak zgody na nagrywanie może oznaczać brak możliwości występowania w roli prelegenta.

IV. W związku z prowadzeniem szkoleń przy wykorzystaniu platformy Moodle informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PQ sp. z o.o., Naprawa 598, 34-240 Jordanów.
 2. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem jest realizacja szkoleń wynikających z obowiązków umownych z kontrahentami, a także w związku z realizacją zadań IOD.
 3. Dodatkowo dane przetwarzamy w celu:
  • zapewnienia komunikacji z uczestnikami szkoleń,
  • administrowania danymi w ramach platformy,
  • dokumentowanie szkoleń, w tym wystawianie certyfikatów,
  • zapewnienia bezpieczeństwa usługi (w tym w celu również przeciwdziałania względem działań osób nieuprawnionych do udziału w szkoleniach),
  • zabezpieczenia naszych praw, w tym związku z udostępnianiem materiałów przy wykorzystaniu aplikacji.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej firmie danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO1.Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, którymi są cele wskazane w pkt 2 i 3 informacji.
 5. Od takiej form przetwarzania danych przysługuje Państwu sprzeciw.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane będą przechowywane na serwerach dostarczonych przez podmiot przetwarzający - firmę cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 7. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Zebrane dane będziemy przetwarzać na platformie Moodle przez okres realizacji szkolenia. Po zakończeniu szkolenia w celach dowodowych będziemy przetwarzać państwa dane przez okres 1 roku od zakończenia ostatniego kursu. Po tym okresie Państwa konto zostanie usunięte i aby wznowić kursy trzeba będzie założyć ponownie konto.
 9. Nie planujemy przetwarzania danych poza platformą Moodle, chyba, że w wypadku obrony naszych praw przed nadużyciami i ewentualnie przy użyciu naszej poczty elektronicznej w celu zapewnienia komunikacji, przesłania klauzuli informacyjnej, klucza aktywacyjnego, czy certyfikatu.
 10. W aplikacji planujemy jedynie przetwarzać minimalny zakres Państwa danych niezbędnych do założenia konta, uczestnictwa w szkoleniu i wydania zaświadczenia. Będą to dane: imię i nazwisko i adres e-mail, a także dane tworzone na bieżąco, związane z przebiegiem kursu. Program w celu kontroli bezpieczeństwa zbiera informacje o IP komputera ostatniego logowania oraz tworzy historię logów. Podanie tych danych jest dobrowolne. Jednak ich nie podanie może wiązać się z brakiem możliwości założenia konta i uczestnictwa w kursie.
 11. W momencie utworzenia konta mają Państwo możliwość uzupełniania swojego profilu o wiele dodatkowych danych, w tym dotyczących wizerunku, danych kontaktowych i zainteresowań. Podanie ich jest dobrowolne i jest jednoczesną zgodą na ich przetwarzanie w ramach platformy Moodle. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody, ale przypominamy, że w takim przypadku możecie usunąć Państwo sami dane z profilu. Na tych samych zasadach ustawiają Państwo w profilu swoją widoczność w ramach platformy dla innych zarejestrowanych użytkowników.
 12. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych.
 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 14. Wszelkie decyzje w naszej Firmie podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Również w ten sposób nie oceniamy osób. Wyniki testów sprawdzających w platformie są wykonywane na podstawie mechanizmów ustawionych przez człowieka. Pytania są stworzone przez nasz zespół, jedynie sztuczna inteligencje będzie je losowo dobierała podczas testu oraz zmieniała wewnętrzną strukturę kolejności prezentowanych odpowiedzi.
---------------------------------------------

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych gromadzonych za pomocą strony www.pq.net.pl

Przetwarzamy tylko te dane, które pozostawione są na naszej stronie internetowej. Pliki typu cookies i LocalStorage:

 1. Pliki cookies i LocalStorage to dane informatyczne, w szczególności są to pliki tekstowe. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie i in.) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne ich blokowanie.
 4. Strona internetowa Firmy może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 5. Firma wykorzystuje zebrane informacje przy pomocy plików cookies tylko w celach analitycznych i statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej, które zakładki najczęściej odwiedzają, co bezpośrednio przekłada się też na dalsze usprawnianie i rozwijanie naszego serwisu internetowego.